Serc

Verkeer in Oude Dorp

In februari 2011 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor bewoners en ondernemers van Wijk 1 tot en met 8 in het oude dorp.

Het College van B&W wil graag inzicht krijgen in de problemen, zoals die door ondernemers in het Oude Dorp worden ervaren op het gebied van verkeer en vervoer. In deze bijeenkomsten onder leiding van burgemeester Kroon lag de nadruk op het verzamelen van alle informatie, die van belang is voor duurzame oplossingen voor de verkeersproblematiek. 

Verkeren in het Oude Dorp

Het project is een uitwerking van het coalitieprogramma 2010-2014. In het coalitieprogramma 2010-2014, met als titel: “Zeilen bijzetten” van 24 maart 2010 wordt de verkeersproblematiek ´Oude Dorp” specifiek benoemd. Daarin staat dat aan het begin van de raadsperiode aandacht wordt besteed aan de parkeer- en verkeersproblematiek in het Oude Dorp. Bij het zoeken naar oplossingen worden de bewoners van het Oude Dorp betrokken. Moeilijke keuzes om de situatie in het oude dorp te verbeteren, worden daarbij niet uit de weg gegaan.

Aanleiding en Achtergrond

In toenemende mate ontstaat ergernis en ongemak bij bewoners, ondernemers en bezoekers van het oudste deel van Urk, het ´Oude Dorp´. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit de tijd dat er nog geen autoverkeer was. De laatste 50 jaar zijn steeds meer voorzieningen getroffen om het autoverkeer te faciliteren ten aanzien van doorstroming, bevoorrading en parkeren. De grenzen van de mogelijkheden lijken bereikt. Ervaringen uit andere plaatsen leert dat extra ruimte voor doorstroming of parkeren niet automatisch een oplossing is. Meer ruimte heeft vaak ook een aantrekkende werking op het verkeer en bedreigt daarmee weer de leefbaarheid. De belangen van de verschillende doelgroepen zijn vaak in strijd met elkaar. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over de toekomst van met name het autoverkeer in het ´Oude dorp´. Een keuze maken betekent ook voor- en nadelen. Parkeren is hiervan een goed voorbeeld. Iemand die kan parkeren in een garage ervaart geen parkeerprobleem, in tegenstelling tot iemand die zijn auto alleen in een andere straat kwijt kan. Een ondernemer die de indruk heeft dat zijn bedrijf niet goed bereikbaar is ervaart weer andere problemen dan een toerist die de drukte juist opzoekt, omdat het gezellig en aantrekkelijk is. De complexiteit van bovenstaande situatie geeft ook aan dat de oplossing niet door één partij kan worden gevonden. Samenwerking met bewoners, ondernemers en bezoekers is noodzakelijk.

Doelstelling

De huidige situatie vraagt om keuzes. Om de juiste keuze te maken is het nodig te bepalen welk doel wordt nagestreefd. De verschillende belangen maken het zo complex dat het vaststellen van het definitieve doel een onderdeel van het plan van aanpak is. Wel is de volgende globale doelstelling geformuleerd, waarvan de belangrijkste randvoorwaarden zijn:

Een betere en duurzamere verkeerssituatie in het Oude Dorp

Het is duidelijk dat deze doelstelling nog veel ruimte in zich heeft. In een aantal bijeenkomsten voor ondernemers en bewoners uit het Oude Dorp zal deze doelstelling verder worden uitgewerkt en zo concreet mogelijk worden gemaakt. Vanuit die doelstelling worden de maatregelen bepaald die nodig zijn om de doelstelling te kunnen bereiken. In welke termijn dit wordt gehaald is afhankelijk van het draagvlak en de beschikbaarheid van de financiële middelen.

Resultaat

Wat dit project uiteindelijk op zal leveren voor de 'gebruikers' van het 'Oude Dorp' is afhankelijk van het uiteindelijke doel. Door dit project in een aantal stappen in te delen kan per deel een doel en resultaat worden afgesproken. Per stap wordt het resultaat concreter gemaakt. Aan het eind van dit traject wordt een beleidsplan opgesteld voor de toekomst van het ´Oude Dorp´ met een pakket van maatregelen en de daarbij behorende investeringen.

Afbakening

Het project richt zich vooral op de verkeerscirculatie en het parkeren in het Oude Dorp. De oplossingen beperken zich niet tot infrastructurele maatregelen. Ook alternatieve benaderingen hebben een kans om een groot draagvlak te creëren en vanuit een gezamenlijke doelstelling de situatie te verbeteren.

Fasering

Het project kent een aantal stappen en elke stap wordt afgesloten met besluitvorming over het vervolg van het project.

Inventarisatie

In deze fase worden bijeenkomsten gehouden voor de verschillende doelgroepen. Dit zijn bewoners, ondernemers, professioneel betrokken partijen en gemeentebestuur. In deze bijeenkomsten worden de doelgroepen bevraagd. De bedoeling is om te achterhalen welke problemen het grootst zijn en waar de prioriteit ligt als het op oplossen aankomt.

Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en de belangrijkste conclusies worden in een rapportage vastgelegd. Aan de hand van de rapportage wordt een voorstel gedaan aan het College voor het vervolg.

Doelstelling

Na de inventarisatie worden de doelstellingen bepaald.

Maatregelen

In deze fase worden passende maatregelen gezocht aan de hand van de doelstellingen en randvoorwaarden. Ook wordt de omvang van de bijbehorende investeringen met voor- en nadelen in kaart gebracht. Ook wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin de doelen en de bijbehorende maatregelen gepresenteerd en besproken worden. Ook hiervan wordt een verslag en voorstel gemaakt voor de maatregelen. Daarna volgt een advies voor het College. Uiteindelijk wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bijeenkomsten staan gepland rond de zomer periode. Daarna vindt de besluitvorming plaats.

 

Uitvoering

Afhankelijk van de gekozen maatregelen en het beschikbaar budget kan in het najaar van 2011 een begin worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen voor een verkeersveiliger en leefbaarder 'Oud Dorp'.

Evaluatie en monitoring

Om op een later tijdstip te kunnen bepalen wat de effecten zijn van de gekozen maatregelen wordt vooraf, tijdens en na het project de situatie geregistreerd.

Contact

Voor uw vragen, opmerkingen of als u andere zaken wilt doorgeven die u belangrijk vindt voor dit project, kunt u contact opnemen met:

Jelle Bakker

tel: 0527-689 915